Vedtekter SN familiebarnehager

1. FORMÅLSBESTEMMELSER
SN familiebarnehager skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, slik det er beskrevet i Lov om Barnehager.
Det skal legges til rette for at barna skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal formidle gode verdier og holdninger og gi barna grunnleggende ferdigheter og kunnskaper.

2. EIERFORHOLD/FORVALTNING AV BARNEHAGEN
Eier utgjør eierstyret, og er ansvarlig for lokaliteter, personell, økonomi. Driften skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter vedrørende barnehagevirksomhet samt vedtekter for barnehagen.

3. AREALUTNYTTELSE
Barnehagens avd 1 er på 80 kvadrat meter og avdeling 2 på 70 kvadratmeter. Det er fastsatt at det skal være minimum 5,5 kvadratmeter for barn under 3 år. Det er to tilhørende utearealer. Den største brukes ofte i fellesskap, i tillegg til fem lekeplasser i området.

4. OPPTAK AV BARN/OPPTAKSKRITERIER
Barnehagen tar imot barn fra og med 0-3 år. SN familiebarnehager vurderer barnegruppens sammensetning i alder og kjønn ved opptak, samt har følgende prioriteringer utover lovverkets føringer 1. barn av personal 2. søsken 3. alle andre barn mellom 0-3 år

5. OPPTAKSMYNDIGHET
Opptaksmyndighet er eierstyret, etter innstilling fra styrer.

6. OPPHOLDSAVGIFT, OPPSIGELSE og DEPOSITUM
Oppholdsavgiften følger statens satser for barnehageplass. Viser for øvrig til” Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen”.
Det betales for 11 måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig, og gjelder fra den 1. i hver måned. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 8 uker.

7. ÅPNINGSTID
Fra kl 07.30 – 16.30.. Barnehagen er stengt helligdager og inneklemte dager. Hele juli + fem planleggingsdager i barnehageåret.

8. SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING
Samarbeidsutvalget består av minimum 1 representant fra de ansatte og minimum 1 fra foreldrerådet. Eier er ikke fast medlem av samarbeidsutvalget, men kan delta hvis hun selv ønsker det.

9. SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER

Samarbeidsutvalget skal være et råd givende, kontakt skapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal vedta barnehagens årsplan for den pedagogiske virksomheten.

10. FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen.

11. BEMANNING
Bemanningen skal følge norm for pedagogisk bemanning iht Barnehageloven. Eierstyret ansetter personalet. Styreren har anledning til å uttale seg ved tilsettinger.
Ansatte og andre som oppholder seg i barnehagen store deler av dagen, må fremlegge tilfredsstillende politiattest.

12a. TAUSHETSPLIKT
De ansatte har taushetsplikt i forhold til opplysninger vedrørende barna og deres foresatte.

12b. OPPLYSNINGSPLIKT TIL SOSIALTJENESTEN OG BARNEVERNTJENESTEN
Barnehagepersonalet (normalt styrer) skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Barnehagepersonalet (normalt styrer) skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barnevernstjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.

12c. POLITIATTEST
Alle ansatte leverer tilfredsstillende politiattest.

13. HMS OG INTERNKONTROLL SYSTEM
Vi har eget internkontroll- system. System står tilgjengelig for alle barnehagens ansatte, og andre som har interesse av dette. Eier, styrer og HMS- ansvarlig har det overordnede ansvaret.

14. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER
Vedtektene for SN familiebarnehager gjøres gjeldende fra 31.01.2017. Endringer av vedtektene kan bare foretas av eierne etter uttalelser fra samarbeidsutvalget. Eier kan bestemme at driften nedlegges.